Sıkça Sorulan Sorular


Üniversitemizde hukuk eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, hukuk lisans derecesi ile mezun olurlar ve Türkiye’de geçerli bir lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu diplomanın Almanya’da doğrudan geçerliliği bulunmamakta olup, “hukuk” eğitimi ve mesleğinin her ülke nazarında “yerel” olması sebebiyle çift diploma verilmesi mümkün ve makul değildir.  Almanya’da hukuk kariyerini sürdürmek isteyen öğrencilerimizin bu ülkede lisans programlarına başvurması, denklik derslerini vererek mezun olmaları ve iki aşamalı devlet sınavını geçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz Almanya’da denklik derslerinin verilmesi hususunda başka üniversitelerde hukuk eğitimi alan öğrencilere göre daha avantajlı konumdadır. Nitekim üniversitemizde, lisans öğretimindeki zorunlu hukuk derslerinin %30’u Almancadır ve bu derslerin yanı sıra mesleki yabancı dil desteğine yönelik dersler de tam zamanlı ve yarı zamanlı Alman öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Bu dersler ve bunlar dışında öğrencilere Almanca olarak verilen Avrupa Ekonomi Hukuku, Ekonomi Hukuku ve Etik, Uluslararası Hukuk ya da İleri Alman Hukuku gibi seçimlik ders grupları sayesinde üniversitemiz, öğrencilerine Almanya’da denkliği kabul edilen dersleri halihazırda Türkiye’de, uzman Alman öğretim üyelerinden alabilme imkânını sunmaktadır. Hukuk eğitiminde “çift diploma” verildiğini belirten lisans programları genelde 2 yıl Türkiye’de 2 yıl Almanya’da eğitim almak üzere hazırlanmıştır. Ülkemizdeki hukuk eğitimi için dahi 4 yılın yeterli olmadığı ve Almanya’da hukuk eğitimini tamamlayan Alman vatandaşlarının söz konusu devlet sınavlarındaki başarı oranlarının %20-25 olduğu göz önüne alındığında 2 yıl gibi kısa bir süre hem Türkiye’deki hem de Almanya’daki zorlu eğitimin derslerini başarıyla tamamlamak, eğitimin verimini ve kalitesini düşürebilecektir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus, bu tip çift diploma verilen programların doğrudan Almanya’da çalışma imkânı sağlamadığı, sadece oradaki devlet sınavına giriş hakkı tanıdığıdır.

 

      Belirtmek gerekir ki Almanca dil bilgisi ile Türk ve Alman hukuklarına hakim bir kimsenin Almanya’da “danışman hukukçu” sıfatıyla Türk ve Alman vatandaşlarına hizmet sunması mümkün olup, bu hizmeti sunmak için Almanya’da avukatlık yapıyor olmak gerekli değildir. Bu bağlamda, Hukuk danışmanlığı yapabilmek için TAÜ’den alınan hukuk lisans diploması geçerli bir diploma olup, TAÜ’de verilen Alman hukukuna ve Türk hukukuna dair teorik-pratik bilgiler bu anlamda yeterli düzeydedir. Bu konuda TAÜ Hukuk Fakültesi’nin öğretim planı ve ders programı Türkiye’deki diğer hukuk fakültelerinden farklılık arz etmektedir. Bu nedenle bu plan ve programların öncelikle incelenmesi tavsiye olunur.

 

Üniversitemiz, Milletlerarası anlaşma ile Türk kanunlarına göre kurulmuş bir devlet üniversitesidir ve eğitim ücretsizdir. 

2013 yılında eğitime başlayan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, artan kontenjanlar ve bir Devlet üniversitesi olmaktan kaynaklanan sınırlı imkanlar sebebiyle artık her öğrenciyi doğrudan yaz okuluna gönderememektedir. Bununla birlikte yaratabildiğimiz ekonomik kaynaklar ve DAAD veya YÖK’ten alınan destekler ölçüsünde yaz okuluna gitmek için başvuran öğrencilerimiz arasından genel not ortalamasına göre daha evvel TAÜ tarafından Almanya’ya gönderilmemiş olanlara öncelik tanınmak suretiyle yaz okuluna öğrenci gönderme gayretlerimiz devam etmektedir.

Yaz okulu ve yurtdışı ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları ve bilgilendirmeleri resmi fakülte sayfamızda, resmi twitter (@tauhukuk) ve instagram (@tau_hukuk) hesaplarımızda bulabilirsiniz.

Türk Alman Üniversitesi öğrencileri Erasmus gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilir. Türk Alman Üniversitesi, Alman Konsorsiyumu (K-TDU) ile iş birliği halindedir. Bu Konsorsiyuma 37 Alman Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üyedir. Bu sebeple üniversite öğrencilerimiz birçok yabancı üniversitede çeşitli programlar çerçevesinde eğitim görebilmektedir.

Türk Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Sınıfı ile Lisans Programlarında İngilizce Derslerin Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönergesi 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca hazırlık sınıfında öğrenciler derslere %80 devam etmek zorundadır.

Hukuk lisans eğitimi sırasında, kural olarak derslere devam zorunluluğu bulunmakla birlikte, her dersin öğretim üyesi tarafından devam mecburiyeti üzerinde, baştan belirlenmek koşuluyla takdir yetkisi kullanılabilmektedir. Bu çerçevede derslere yeterli seviyede devam edilmemesi, sınıf geçme üzerinde etkili olabilmektedir.

Üniversitemizde, 08.09.2017 tarih ve 2017/56 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Türk-Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi"nin 5. maddesi uyarınca, 2017- 2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren, Hukuk Fakültesi Lisans Programında tüm sınıflarda öğrenci başarı notları Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) kullanılarak belirlenmektedir. (Bağıl değerlendirme sisteminde her bir öğrenciye not verme işlemi, sınıftaki öğrencilerin ortalama başarı düzeyi ve standart sapma değeri ölçüt alınarak yapılır) (Öğretim üyesinin talebi üzerine ilgili ders için bağıl değerlendirme sistemi yerine mutlak değerlendirme sisteminin kullanılması fakülte yönetim kurulunun onay vermesi halinde mümkündür).

Dersler “dönemlik sistem” üzerinden yapılmakta olup, “yıllık ders sistemi” fakültemizde uygulanmamaktadır. Derslerin değerlendirilmesi için her dönem içerisinde kural olarak bir VİZE, bir FİNAL sınavı yapılmaktadır. Ayrıca dersin öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yazılı olarak teslim etmek üzere ve sözlü olarak sunulması şeklinde ÖDEVLER verilebilmekte ve öğretim üyesinin takdirine göre bu ÖDEVLER ders geçme notu üzerinde etki etmektedir.

Bunlara ilaveten, fakülteden mezun olabilmek için her bir öğrencimizin danışman hocaları eşliğinde BİTİRME TEZİ hazırlaması ve jüri üyeleri önünde bitirme tezlerini sunmaları zorunludur. Bu kapsamda öğrencilerimiz akademik araştırma yapma ve akademik dilde yazma ile sunum hazırlamayı öğrenerek mezun edilmektedir.

Türk Alman Üniversitesi’nde hukuk lisans programında Almanca derslerin tüm programa oranı %30’dur. Hukukun yerel niteliği gereği üniversitemizde Türk hukukuna ilişkin dersler Türkçe, uluslararası hukuka ve Alman hukukuna ilişkin dersler ise Almanca anlatılmaktadır. Almanca yapılan dersler sadece Alman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizde Almanca hazırlık sınıfı, muafiyet sağlayan dil belgelerinden birini sunmayan öğrenciler için zorunludur. 

23 Mart 2016 tarihinde çıkarılan 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Türk Alman Üniversitesi’ndeki programlarından ilişikleri kesilir. Bunun neticesinde öğrencinin yatay geçiş ile başka bir üniversitedeki aynı bölümün Türkçe programına geçmesi zorunludur.

Üniversitemiz öğrencilerinin İngilizce öğrenmeleri de zorunludur. Dört yıllık eğitim süresine yayılmış olarak zorunlu İngilizce dersleri verilmekte olup; bu sürenin sonunda C1 düzeyinde İngilizce bildiğini ispat edemeyen öğrenciler mezuniyet hakkı elde edememektedir. Ayrıca fakültemizde henüz zorunlu ya da seçimlik ders niteliğinde olmasa da katılmak isteyen öğrenciler için Sertifikalı Hukuk İngilizcesi programları düzenlenmekte olup; bu programların zorunlu ya da seçimlik ders olması hususundaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Türk-Alman Üniversitesi’nin kurulmasına ilişkin Milletlerarası Anlaşma gereği, Türkiye’de faaliyet gösterip Almanca eğitim veren liselerden mezun olan öğrencilere özel bir kontenjan üzerinden Üniversitemiz programlarına yerleşme imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede Hukuk Fakültesi için tanınmış bulunan kontenjan 2018-2019 dönemi için 15 olarak belirlenmiştir.

Almanca eğitim veren liseler için ayrılan kontenjanla Türk Alman Üniversitesi’ne yerleşebilmek için, mezun olunan lisenin ikinci dilinin Almanca olması yeterli değildir. İlk eğitim dilinin Almanca olması gerekmektedir.

Fakültemizde şu an için tam zamanlı çalışan dört Alman hocamız bulunmaktadır. Bu hocalarımız dışında, Almanca anlatılacak her hukuk dersi için, alanında uzman yarı zamanlı Alman öğretim üyelerimiz haftalık olarak Almanya’dan gelmekte, bu dersler düzenli olarak Alman öğretim üyelerince verilmektedir. Bu hususta fakülte resmi web sayfamızdan öğretim planımız, ders programımız ve akademik kadromuz incelenebilir.

Hem kamu hukuku, hem özel hukuk alanında fakültemizin kendi kadrosu oldukça zengindir. Ayrıca üniversitemize, öğrencilerimizin köklü üniversitelerin öğretim üyelerinden de ders alabilmeleri için İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden resmi görevlendirmeler yapılmaktadır. Araştırma görevlileri tarafından, (ilgili öğretim üyesinin sorumluluğu altında yürütülmek kaydı ile) sadece pratik çalışma dersleri veya çalışma grupları yürütülmektedir. 

 • 15F Kadıköy/Beykoz hattını kullanarak, "Türk-Alman Üni." durağında inebilirsiniz. Hattın tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 136 Alibahadır/Kavacık hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 136B Kavacık/Türk-Alman Üniversitesi hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir. 
 • 136Z Alibahadır/Zerzavat-Kavacık hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 15BK Dereseki/Kadıköy hattının Dereseki kalkışlı 14.10; 14.30; 15.55; 16:30; 16.40 ve 17.05 seferleri üniversitemizden geçerek Yeni Riva Yolu üzerinden Kavacık'a ulaşmaktadır.
 • 135 Kavacık/Poyrazköy veya 15D A.Feneri/Kavacık hatlarından herhangi birini kullanıp "Kaymakdonduran Sapağı" durağında inerek kampüsümüze ulaşabilirsiniz.
 • 11H Ümraniye/Ortaçeşme, 15 Üsküdar/Beykoz,  121A Mecidiyeköy/Beykoz hatlarından herhangi birini kullanıp son durakta inerek kampüsümüze ulaşabilirsiniz.
 • Alternatif olarak Beykoz merkezden ticari taksi ile kampüsümüze ulaşım mümkündür. (Beykoz merkezi ile kampüsümüz arasındaki mesafe yaklaşık 2 km'dir.)

 

Bunun dışında, “Türk-Alman Üniversitesi - Akbaba Köyü Yolu - Riva Beykoz Yolu - Halit Ulukurt Tüneli - Riva Kavacık Yolu –Kavacık” güzergâhını izleyen Ring servisiyle gün içerisinde yarım saat aralıklarla Kavacık’tan Üniversitemize ve Üniversitemizden Kavacık’a ulaşım sağlanmakta ve yeterli talebin olması halinde özel şirketlerle anlaşılarak öğrencilerimize öğrenci servisi imkânları sunulmaktadır. Üniversitemize ulaşım ve Ring servisiyle alakalı aşağıdaki linkleri incelemeniz tavsiye olunur.

 1. Türk-Alman Üniversitesi, Almanca eğitim veren tek devlet üniversitesidir. Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, İngilizce’nin yanında Almanca dilini, hukuk Almancasını ve Alman hukukunu da lisans dönemindeyken öğrenme imkânına sahiptir.
 2. Üniversitemiz, kırka yakın Alman üniversitesi ile partner üniversitedir ve Türk ve Alman eğitim sisteminin en iyi kazanımlarını birleştiren uygulama ağırlıklı bir eğitim sistemini benimsemiştir.
 3. Almanca dersler, alanında uzman Alman akademisyenler tarafından verilmektedir.
 4. Sadece İstanbul’da 6000’e yakın Alman firması faaliyet göstermekte olup; hukuk fakültelerinde akademik çalışmalarda Almanca öncelikli yabancı dil olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Türk-Alman Üniversitesi mezunu olmak meslek hayatına birkaç adım önde başlamak anlamına gelmektedir.
 5. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkiye ve Almanya’da faaliyet gösteren büyük çaplı avukatlık bürolarında ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânına sahip olmaktadır.
 6. Öğretim planı diğer birçok fakülteden farklı ve özelliklidir. Üniversitemiz mezunları için Almanya’da hukuk denkliği almak diğer üniversite mezunlarına göre daha kolaydır.
 7. Fakültemizin kadrosu Türk ve Alman akademisyenlerden oluşan seçkin bir kadrodur.
 8. Kontenjanımız, bilinçli bir tercih ile diğer üniversitelere göre oldukça azdır. Bu sayede öğrencilerimiz öğretim üyeleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekte, her bir öğrenci ile özel olarak ilgilenilmesi mümkün olmaktadır.
 9. Üniversite binalarımız yeni inşa edilmiş ve son teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Yurt binasının yapımı için anlaşma sağlanmış, proje hazırlanmış ve inşasına ilişkin faaliyetler devam etmektedir. Şu an için üniversitemize ait yurt imkanı bulunmamakta olup, Beykoz yakınlarındaki devlet ve özel yurtların kullanılması mümkündür.
 10. Hukuk Fakültesi’ne özel bir “Hukuk Kütüphanesi” bulunmaktadır. Fakülte Kütüphanesi oldukça zengindir, hem Türkçe hem de yabancı dilde yeterli sayıda eser mevcuttur.
 11. Dersler sadece teorik değil, pratik de işlenmekte ve özellikle farazi dava gibi etkinliklerle hem akademik alanda okuma yazma hem de avukatlık, hâkimlik, savcılık mesleklerini sanal ortamda deneyimleme imkânı sunulmaktadır.
 12. Üniversitemiz yeşille mavinin buluştuğu huzurlu ve doğa ile iç içe bir ortamda eğitim vermektedir.
 13. Üniversitemizin Hukuk Fakültesi oldukça aktiftir. Çeviri yarışmaları, farazi dava yarışmaları, kariyer günleri, geziler gibi birçok etkinlik ve önemli akademisyenlerin katılımıyla birçok sempozyum düzenlenmektedir. Sayılarının az olmasının da avantajıyla fakülte öğrencilerimiz de oldukça aktiftir. Öğrencilerimiz, birçok kulüp kurmakta ve kurdukları bu kulüpler faal olarak çalışmaktadır. Yine öğrencilerimiz, yarışmalara katılmakta ve bu yarışmalardan BİRİNCİLİK ödülleriyle dönmektedir. Bu yarışmaların hazırlık sürecinde öğretim üyelerimiz tarafından bizzat her bir öğrenci ile ilgilenilmektedir.

Sadece son 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve öğrencilerimizin başarılarının bir kısmı şu şekildedir:

 • 9 Temmuz 2018 – 3 Ağustos 2018- Almanya Halle/Harz Ceza Hukuku Yaz Okulu (Prof. Dr. Henning Rosenau gözetiminde eğitim/ Halle şehrinde tarihi ve kültürel gezi)
 • 30 Haziran 2018 – Dr. Esra Yılmaz Eren’in (Lizbon) “The Migration Conference 2018” kapsamında gerçekleştirdiği sunum
 • 17 Mayıs- 21 Şubat 2018-“Recht im Film” etkinliği
 • 16 Mayıs 2018 Arş. Gör. Engin Arıkan tarafından gerçekleştirilen “Hukuka Gerçekçi Bir Bakış: Amerikan Hukuki Realizm Akımı” konulu söyleşi
 • 14 Mayıs 2018 - “Teknoloji ve Hukuk” Sempozyumu
 • 13 Mayıs 2018 - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı anısına düzenlenen Doktrinsel Münazara yarışmasında fakültemiz öğrencilerinin BİRİNCİLİĞİ.
 • 13 Mayıs 2018 - Elsa İstanbul Prof. Dr. Rona Serozan 3. Kurgusal Duruşma Yarışması’nı fakülte öğrencilerimizin BİRİNCİLİĞİ.
 • 04/09 Mayıs 2018 - Luzern Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Andreas Eicker tarafından verilen “İsviçre Ceza Hukukunun Temel Özellikleri” konulu seminer
 • 02 Mayıs 2018 – Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından gerçekleştirilen “İbn-i Haldun Düşüncesi ve Adalet Çemberi” konulu söyleşi
 • 30 Nisan 2018- Arş. Gör. Nida Malbeleği tarafından gerçekleştirilen Kültür ve Tabiat Varlıkları konulu İdare Hukuku Okumaları II
 • 20 Nisan 2018- İnfaz Hukuku’nun Temel Unsurları Eğitim Programı
 • 5 Nisan 2018- Arş. Gör. Gökçen Doğan ve Arş. Gör. Mehmet Hamza Arslan tarafından gerçekleştirilen Moda Hukuku konulu söyleşi
 • 27 Mart 2018 - Uluslararası Ceza Hukuku Çalışma grubu etkinliği
 • 20 Mart 2018 - Bir Davanın Anatomisi yarışması
 • 08 Mart 2018- Workshop “Kadın Hakları” ve “Dünyaya İz Bırakan Kadınlar” Sergisi
 • 23 Şubat 2018- Kariyer Günleri Serisi V
 • 15 Şubat 2018- Dr. Öğr. Üyesi Tolga Candan tarafından gerçekleştirilen AB Jean Monnet Burs programı ve burs başvuru imkânlarına dair sunum
 • 9 Şubat-8 Mart 2018- Ödüllü Kısa Film Yarışması Tema: Kadın
 • 22 Aralık 2017- İdare Hukuku Farazi Dava Yarışması
 • 15 Aralık 2017- BM İnsan Hakları Uzmanı Zeliha Aydın tarafından gerçekleştirilen ’BM İnsan Hakları Mekanizmaları” konulu sunum
 • 3 Kasım 2017- Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından gerçekleştirilen “Araftaki Suriyelilerin Hukuki Durumu ve Entegrasyonuna ilişkin Çözüm Önerileri” ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışan Av. Gizem Uliç tarafından verilen konferans
 • 11 Ekim 2017 – “Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Devleti İlişkisi” konulu konferans
 • Hukuk İngilizcesi programı
 • Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından yürütülen Göç Hukuku Okumaları
 • Arş. Gör. Eyüp Kaan Demirkıran tarafından verilen Akademik Yazım Usulleri ve Elektronik Veri Tabanları programı
 • Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı, 16.09.2019
 • II. Türk-Alman Üniversitesi Hayvan Refahı Ödülleri Töreni, 25.12.2019.
 • Prof. Dr. Oktay Uygun, “İnsan Haklarının Kökenleri, Gelişimi ve Günümüzdeki Önemi”, Türk-Alman Üniversitesi, 26.11.2019.
 • Alman Federal Meclis Üyesi MdB Dr. Nils Schmid, “Özellikle Gümrük Birliği Açısından Türk-Alman İlişkileri, Türk-Alman Üniversitesi, 01.11.2019.
 • Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, “Kaygı ve Stresle Baş Etme”, Türk-Alman Üniversitesi, 07.10.2019.
 • Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Karar Okumaları, Düzenleyenler: Araş. Gör. Anıl Köroğlu, Araş. Gör. Mikail Bora Kaplan, Araş. Gör. M. Serra Korkut, Araş. Gör. M. Şamil Memiş.
 • ELSA Kurgusal Dava Yarışması (Takım yarışmada ikinci olmuştur), Takım Koçluğu: Araş. Gör. Mehmet Hamza Arslan.
 • Prof. Dr. Henning Rosenau, Halle Yaz Okulu, Temmuz 2019.
 • İstanbul Center of International Law (ICIL), “Uluslararası Hukuk Yaz Okulu 2019”, Türk-Alman Üniversitesi, 8-26 Temmuz 2019.
 • Av. Mehmet Gün ile Söyleşi, “Bozkır' dan Dünya' ya... Avukat Olmak”, Türk-Alman Üniversitesi, 02.05.2019.
 • Prof. Dr. Cemal Bali Akal, Doç. Dr. Yalçın Tosun ve Arş. Gör. Cansu Muratoğlu, Hukuk ve Edebiyat, Türk-Alman Üniversitesi, 25.04.2019.
 • Prof. Dr. Nevzat Alkan, Güncel Olgular Eşliğinde Adli Tıp Uygulamaları Eğitimi, Türk-Alman Üniversitesi, 24.04.2019.
 • Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar, Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Dilleri Yüksek Okulu Konferans Salonu, 19.04.2019.
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi, 16.04.2019.
 • Doç. Dr. Jörg Menzel anısına 2. Çeviri Yarışması, Türk-Alman Üniversitesi, 09.04.2019.
 • Bireysel Başvuru Yarışmasında Birincilik, Bahçeşehir Üniversitesi, 05.04.2019.
 • Av. Nazan Moroğlu, “Uluslararası Hukuk ve Türk Hukukunda Kadın Hakları”, Türk-Alman Üniversitesi, 20.03.2019.
 • Kozmonot Muhammad Faris, “Elite Dialogue II: Dialogue with Syrian Refugees in Turkey Through Syrian Academics and Students”, 18.03.2019.
 • Arş. Gör. Fethiye Nur Akkaya, “İdarenin Estetik Kolluk Faaliyeti Bağlamında Mimari Estetik Komisyonları ve Mimarın Fikri Hakları”, 28.02.2019.
 • Selçuk Tepeli, “Post- Truth Çağında Medya ve Ötesi”, 13.02.2019

Tüm duyurularımız ve etkinliklerimiz resmi twitter (taukukuk) ve resmi instagram (tau_hukuk) sayfamızdan takip edebilirsiniz. Başka sorularınızın olması halinde aşağıdaki mail adreslerine mail atmanız tavsiye olunur.

Fakülte sekreteri Mehmet Ali Akçay  :      akcay@tau.edu.tr

Dekan sekreteri Mehmet Rıza Tektaş:     mehmet.tektas@tau.edu.tr

 

Üniversite ve bölüm tanıtımları için tanıtım günlerine katılabilir, varsa sorularınızı şu adreslere e-posta olarak gönderebilirsiniz:

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ:  basin@tau.edu.tr